Skip to main content

Privacy Statement

In-Sigt, gevestigd aan Beijerincklaan 5

1222 TH  Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.In-Sigt.com / Beijerincklaan 5 / 1222 TH  Hilversum +31 6 19514745

Ingrid Schouten is de Functionaris Gegevensbescherming van In-Sigt zij is te bereiken via Ingrid.Schouten@In-Sigt.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

In-Sigt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Bedrijfsnaam / Voor- en achternaam / Geboortedatum / Adresgegevens / Telefoonnr / E-mailadres

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg met steekwoorden wat er tijdens het consult is gedaan en welk huiswerk er mee gegeven is voor het volgende consult. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw papieren dossier bevat verder korte aantekeningen/steekwoorden over door u aan mij verstrekte relevante informatie voor de behandeling.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en eventuele medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ingrid.schouten@In-Sigt.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

In-Sigt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van de nieuwsbrief indien je daarvoor hebt aangemeldt of toestemming voor gegeven hebt
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Voor wettelijke verplichtingen zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belasting aangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

In-Sigt neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van In-Sigt) tussen zit.

In-Sigt gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Moneybird voor facturatie doeleinden
  • WordPress voor onderhouden van de website
  • Papieren dossiers met steekwoorden over consult en eventueel meegegeven huiswerk

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

In-Sigt gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door In-Sigt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ingrid.schouten@In-Sigt.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

In-Sigt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

In-Sigt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ingrid.schouten@In-Sigt.com

Bewaartermijn

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

N.B.

In-Sigt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. In-Sigt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.